+855 (0) 966963333

     

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យចំនួន 2,536 នៅទីនេះ

អចលនទ្រព្យ (15)

ទំព័រដើម អចលនទ្រព្យ


View Details

For Rent

$ 4,500.00
 • 281m2
 • 2
 • 2
 • 1

SH-00899-Shop House for Rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 350.00
 • 35m2
 • 1
 • 1
View Details

For Rent

$ 455.00
 • 35m2

S-00132-Office for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,800.00
 • 109m2
 • 1
 • 1
 • 1

SH-00848-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 2,200.00
 • 126m2
 • 2
 • 3
 • 1

SH-00844-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,500.00
 • 86m2
 • 4
 • 4
 • 3

SH-00825-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,850.00
 • 114m2
 • 2
 • 2
View Details

For Rent

$ 1,800.00
 • 0m2

SH-00820-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 3,500.00
 • 132m2
 • 4
 • 4
 • 2

SH-00812-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 2,800.00
 • 300m2

S-00111-Shop for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 500.00
 • 60m2
 • 1
 • 1
View Details

For Rent

$ 800.00
 • 81m2
 • 2
 • 2
 • 1

SH-00742-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,500.00
 • 80m2
 • 5
 • 5
 • 2

SH-00430-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,900.00
 • 100m2
 • 5
 • 4
 • 1

SH-00699-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 2,500.00
 • 130m2
 • 7
 • 11
 • 3

S-00009-Office for rent

ភ្នំពេញ