+855 (0) 966963333

     

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យចំនួន 2,536 នៅទីនេះ

អចលនទ្រព្យ (13)

ទំព័រដើម អចលនទ្រព្យ


View Details

For Rent

$ 1,800.00
 • 48m2
 • 4
 • 5
 • 3

SH-00822-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,500.00
 • 0m2
 • 4
 • 5

SH-00821-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,800.00
 • 0m2

SH-00820-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 2,800.00
 • 0m2

SH-00819-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 195.00
 • 0m2
 • 1
 • 1
View Details

For Sale

$ 63,000.00
 • 39m2
 • 1
 • 1
View Details

For Sale

$ 113,148.00
 • 81m2
 • 1
 • 1
View Details

For Sale

$ 113,148.00
 • 81m2
 • 1
 • 1
View Details

For Sale

$ 113,148.00
 • 81m2
 • 1
 • 1
View Details

For Rent

$ 500.00
 • 45m2
 • 1
 • 1
View Details

For Rent

$ 250.00
 • 25m2
 • 1
 • 1
View Details

For Rent

$ 750.00
 • 85m2
 • 2
 • 2
View Details

For Rent

$ 699.00
 • 160m2

W-00175-Warehouse for rent

ភ្នំពេញ