+855 (0) 966963333

     

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យចំនួន 2,536 នៅទីនេះ

Awesome អចលនទ្រព្យ

View Details

For Rent

$ 1,800.00
 • 48m2
 • 4
 • 5
 • 3

SH-00822-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,500.00
 • 0m2
 • 4
 • 5

SH-00821-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 1,800.00
 • 0m2

SH-00820-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 2,800.00
 • 0m2

SH-00819-Shop house for rent

ភ្នំពេញ

View Details

For Rent

$ 195.00
 • 0m2
 • 1
 • 1
View Details

For Sale

$ 63,000.00
 • 39m2
 • 1
 • 1

Our valuable Agents